Beautiful Shots near mt Fuji

Sunrise near mt Fuji

A picture taken by Brandon A. English during his trip near Fuji mountain in Japan. Copyright Brandon A. English, benglishtea.com